Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.
Stadgar
STADGAR

för Bostadsrättsföreningen CLEVE (773200-0604), Skoghall

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

§ 1

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Cleve.


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning.

Medlemmens rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Föreningens styrelse har sitt säte i Hammarö kommun.


MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE OCH AVSÄGELSE AV BOSTADSRÄTT

§ 2

När en bostadsrätt överlåts till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen.


Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana förvärvaren att inom sex månader visa att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte den tid som angetts i begäran får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning.


Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall anges parternas namn, den lägenhet som överlåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen, de belopp som skall betalas som insats och årsavgift, köpeskillingen samt lån med bostadsrätten som säkerhet. Om upplåtelseavgift skall uttas, skall även den anges.
Motsvarande skall gälla vid byte och gåva.
Vid överlåtelse bör föreningens formulär användas. Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen.

§ 3

Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka sambolagen skall tillämpas.
En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen. Avsägelse skall göras skriftligt hos styrelsen. Vid avsägelsen övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen, eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna.


INSATS OCH AVGIFTER M M § 4

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställes av styrelsen.

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal.
För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom hyra av parkeringsplats, extra förrådsutrymmen och dylikt bestämmes särskilda avgifter av styrelsen.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.
Överlåtaren av bostadsrätt svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.
Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.
BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

§ 5
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen såsom källar- och vindsförråd, garage- och förrådsbyggnader i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av ledningar och ventilationskanaler som föreningen har försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet.
Bostadsrättshavarens ansvar omfattar sålunda bland annat:

 • Tak, väggar och golv med underliggande fuktisolerande skikt i lägenhetens samtliga utrymmen.
 • Inredning i kök, skåp, dörrluckor, bänkar, diskbänk, blandare, diskmaskin, spis, spiskåpa inklusive fläkt, kyl- och frysskåp och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten.
 • Inredning i badrum, skåp, blandare, badkar, duschkabin, tvättställ, WC-stol.
 • Balkonggolv, tröskel, räcke – ej målning yttersida, vädringsställning, odlingslådor.
 • Inner- och ytterdörrar, dörrblad, karm, foder, låscylinder, låskistor, beslag, handtag, ringklocka, brevinkast, tätningslister, tröskel.
 • Fönster och fönsterdörrar, karmar, bågar, glas, spanjolett inklusive handtag, beslag fönsterbänk, persienner, markiser, tätningslister.
 • Eldstäder inklusive rökgångar, rökgasfläkt och styrning.
 • Underhåll av anläggningar som han själv bekostat.
 • Ledningar, ventilationskanaler och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el och vatten till de delar dessa inte är ledningar som föreningen har försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet.
 • Golvbrunnar, svagströmsanläggningar, målning av radiatorer och ledningar, elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral, ventilationsanordningar.
 • Underhåll, skötsel, renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande mark.
 • Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar.

  Bostadsrättshavaren svarar för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande balkong, terrass eller annan uteplats.

  Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av ohyra, brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som där gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Oberoende av vållande svarar dock bostadsrättshavaren för reparation av vattenskada, förorsakad av hans inventarier. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv ej vållat gäller vad som sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

  Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom reparationer, underhåll, installationer m m.

  Bostadsrättshavaren ansvarar för att en gällande hemförsäkring (fullvärde) är tecknad för lägenheten.

  Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

  § 6

  Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

  § 7

  Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem.

  Bostadsrättshavaren får inte utan föreningens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som innefattar:

 • Ingrepp i bärande konstruktioner.
 • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten.
 • Andra väsentliga förändringar av lägenheten.
 • Styrelsen får dock inte vägra att ge tillstånd till sådana åtgärder om inte åtgärderna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Styrelsens tillstånd behövs ej om åtgärden har stöd i lag.

  § 8

  Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

  Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

  § 9

  Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller att på bostadsrättshavarens bekostnad avhjälpa brister som bostadsrättshavaren ansvarar för. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning eller i samband med avsägelse, är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid.

  Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

  § 10

  En bostadsrättshavare får upplåta lägenheten till någon annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke.

  Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet till någon annan för självständigt brukande skall på sätt styrelsen bestämmer ansöka om samtycke till upplåtelsen.

  § 11

  Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

  § 12

  Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om:

 • Bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift utöver en vecka efter förfallodagen.
 • Lägenheten utan samtycke upplåts till någon annan för självständigt brukande.
 • Bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller medlem.
 • Lägenheten används för annat ändamål än det avsedda.
 • Bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt
  dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten.
 • Bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar.
 • Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 9 § och han inte kan visa giltig ursäkt för detta.
 • Bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs.
 • Lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en icke oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
 • Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

  Vid upprepade betalningsförseningar kan bostadsrättshavaren mista sin rätt till återvinning av lägenheten.

  § 13 Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att bostadsrättsföreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker sådan rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten.
  § 14 Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada.
  § 15 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.

  STYRELSEN

  § 16

  Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar är endast den som är bosatt i föreningens fastighet.

  Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan person som styrelsen utsett.

  Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.

  § 17

  Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.

  § 18

  Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. För giltigt beslut, när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, erfordras enhällighet.

  § 19

  Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentlig till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.

  § 20

  Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.

  RÄKENSKAPER OCH REVISION

  § 21

  Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

  § 22

  Revisorerna skall vara minst en och högst två med minst en och högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

  § 23

  Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast tre veckor innan föreningsstämman.

  § 24

  Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före föreningsstämman.

  FÖRENINGSSTÄMMA § 25

  Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast 1 mars och senast före juni månads utgång. Ändring av stadgarna beslutas på föreningsstämma om samtliga medlemmar är överens. I annat fall fattas beslut om stadgeändringar på två på varandra följande stämmor.

  § 26

  Medlem som önskar få ett ärende behandlat till stämma skall skriftligen framställa sin begäran till styrelsen senast 1 mars eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

  § 27

  Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

  § 28

  På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

 • Öppnande
 • Godkännande av dagordning
 • Val av ordförande för stämman
 • Anmälan av protokollförare
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • Fastställande av röstlängd
 • Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • Föredragning av revisorns berättelse
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om resultatdisposition
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 26 §
 • Avslutande
 • § 29

  Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman.

  Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via e-post.

  Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet, skickas ut som brev eller via e-post.

  § 30 Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

  Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

  § 31 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

  Medlemmen får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

  § 32 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

  För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen.

  § 33 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

  § 34 Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. I protokollet skall röstlängd bifogas, stämmobeslut noteras samt vid omröstning, resultatet anges.

  Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utses.

  Protokollet skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte skall föras i nummerföljd.

  MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

  Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.

  FONDER

  § 36 Inom Föreningen skall bildas fond för yttre underhåll samt dispositionsfond.

  Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,5 % av fastighetens taxeringsvärde.

  UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M

  § 37

  Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

  Om föreningsstämma beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret.

  ÖVRIGT

  För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrigt lagstiftning.

  Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma den 17 april 2018.